Wilhelm Rubruk - Opis podróży.pdf

(4596 KB) Pobierz
BIBLIOTEKA
KLASYKÓW
ANTROPOLOGII
OPIS
PODRÓŻY
BIBLIOTEKA
KLASYKÓW
ANTROPOLOGII
Seria
wydawana
pod
patronatem
Instytutu
Etnologii
i
Antropologii
Kulturowej
Uniwersytetu
WarszawsKiego
Komitet
Redakcyjny:
Lech
Mróz,
Zofia
SoKolewicz,
Jerzy
S.
WasilewsKi,
Anna
ZadrożyńsKa,
Magdalena
ZowczaK
Książka
dofinansowana
przez
Instytut
Etnologii
i
Antropologii
Kulturowej
Uniwersytetu
Warszawskiego
Plik
zabezpieczony
watermarkiem
jawnym
i
niejawnym:
16007793A3536343
BIBLIOTEKA
KLASYKÓW
ANTROPOLOGII
WILHELM
Z
RUBRUK
OPIS
PODRÓŻY
Przekład
MIKOŁAJ
OLSZEWSKI
WYDAWNICTWO
MAREK
DEREWIECKI
Kęty
2007
Plik
zabezpieczony
watermarkiem
jawnym
i
niejawnym:
16007793A3536343
TYTUŁ
ORYGINAŁU:
Itinerarium
Willelmi
de
Rubruc
©
2006
for
the
Polish
translation
by
Mikołaj
Olszewski
©
2006
for
the
Polish
edition
by
Wydawnictwo
ANTYK
Wydanie
pierwsze
Przekład:
Mikołaj
Olszewski
Wprowadzenie:
Mikołaj
Olszewski
Korekta:
Elżbieta
Jechna
Skład
i
projekt
okładki:
Dariusz
Loranc
Druk
i
oprawa:
Zakład
Graficzny
COLONEL
ul.
Dąbrowskiego
16
30-532
Kraków
Książka
wydana
z
pomocą
programu
Unii
Europejskiej
Culture
2000
This
book
has
been
published
with
support
of
the
Culture
2000
programme
of
the
European
Union
ISBN
978-83-89637-45-1
WYDAWNICTWO
MAREK
DEREWIECKI
ul.
Szkotnia
29a,
32-650
Kęty
tel./fax
033/8454149,
0603931607
e-mail:
wydawnictwo@derewiecki.pl
Księgarnia:
www.derewiecki.pl
Dystrybucja:
tel./fax
033/8561584,
0502637305
Culture
2000
Plik
zabezpieczony
watermarkiem
jawnym
i
niejawnym:
16007793A3536343
MEANDRY
ŚREDNIOWIECZNEJ
ETNOLOGII
Tematyka
europejskich
i
polskich
kontaktów
z
Mongołami
w
średniowie­
czu
w
ich
wymiarze
politycznym
i
kulturowym,
stanowiąca
historyczne
tło
wyprawy
i
dzieła
Wilhelma
z
Rubruk,
jest
stosunkowo
dobrze
znana.
Zwal­
nia
to
autora
wprowadzenia
do
Opisu
podróży
z
obszernego
i
szczegó­
łowego
relacjonowania
średniowiecznych
dziejów
Mongołów,
walk
z
nimi,
prób
nawiązywania
kontaktu
oraz
zdobywania
o
nich
jakiejkol­
wiek,
a z
czasem
też
wiarygodnej
wiedzy.
Zbędne
jest
również
przedsta­
wienie
całej
otoczki
ideowej
narosłej
wokół
średniowiecznego
postrzega­
nia
Orientu.
Wszystko
to
pozwala
natomiast
zająć
się
innym
tematem,
rów­
nie
frapuj
ącym,
choć
nierównie
mniej
popularnym
w
piśmiennictwie
świa­
towym
i
prawie
nieobecnym
w
polskiej
literaturze
naukowej,
mianowicie
kwestią
etnografii
i
etnologii
średniowiecznej'.
Tysiącletni
wycinek
refleksji
na
temat
kulturowego
aspektu
życia
ludzkiego
nie
doczekał
się
właściwie
żadnego
opracowania
syntetycznego.
Przeważna
większość
historyków
et­
nologii
i
antropologii
koncentruje
się
na
ostatnich
stu
pięćdziesięciu
latach
jej
dziejów,
tam
doszukując
się
źródeł
dzisiejszych
problemów
i
dyskusji,
niekiedy
wprost
odmawiając
wiekom
wcześniejszym
prawa
do
naukowej
refleksji
nad
człowiekiem
i
jego
kulturami1
.
Jeżeli
już
ktoś
zajmuje
się
2
1
Czytelnik
zainteresowany
kontekstem
czysto
historycznym
znajdzie
w
dalszej
części
wprowadzenia
zasób
wiadomości,
konieczny
do
efektywnej
lektury
dzieła
Wilhelma
(niżej,
3.1),
wraz
z
podstawowymi
wskazówkami
bibliograficznymi.
2
Próba
wytłumaczenia
niechęci
historyków
antropologii
do
sięgania
dalej
niż
za
wiek
XIX,
cf.
Olszewski
2005.
Bardzo
symptomatyczny
dla
myślenia
historyków
antropologii
o
antropologii
średniowiecznej
jest
następujący
passus:
„Objawienie
chrześcijańskie
dało
arystokratom
fortuny
bądź
kultury
(szlachcie
i
duchowieństwu)
komfort
intelektualny,
któ­
ry
zapewniał
jednoznaczne
rozwiązanie
problemu
pochodzenia
człowieka;
legenda
i
mit
osaczyły
duchy
wielce
podatne
na
to,
co
cudowne;
średniowiecze
pogrążało się
w
fabula-
cjach,
które
pełniły
skądinąd
funkcje
symboliczne;
fikcja
-
nierzadko
naznaczona
teratolo-
gią-
zastąpiła
historię
i
geografię”
(Poirier
1968,
s.
11).
-
Jak
widać,
średniowieczne
„fik­
cje
i
mity”
zasługują
tylko
na
współczesne
fikcje
i
mity
na
ich
temat.
Plik
zabezpieczony
watermarkiem
jawnym
i
niejawnym:
16007793A3536343
Zgłoś jeśli naruszono regulamin