modlitwa przed Mszą Świętą.txt

(6 KB) Pobierz
Piękna  modlitwa przed Mszš więtš
PRZEDWIECZNY BOŻE OJCZE! Wzbudzam i łšczę mojš intencję z tymi intencjami i uczuciami, jakimi przepełniona była na Kalwarii Najwiętsza Maryja Panna Matka Boleci i ofiaruję Ci tę ofiarę, którš Twój Boski Syn złożył sam z siebie Tobie na krzyżu, a teraz ma znów odnowić tutaj w niekrwawy sposób na tym ołtarzu. Czynię to w tym celu:
1. Ażeby oddać Ci o Boże, najwyższy hołd czci i chwały Tobie należnej i uznać Twoje najwyższe panowanie nad całym wiatem a naszš najzupełniejszš zależnoć we wszystkim od Ciebie, Pana i Boga naszego, który jest jedynym i ostatecznym celem naszym.
2. Ażeby podziękować Tobie, o Boże, za niezliczone dobrodziejstwa, jakie z Twojej ręki otrzymalimy.
3. Ażeby przebłagać Twš sprawiedliwoć obrażonš przez nas licznymi grzechami naszymi i złożyć Ci me niegodne Ciebie zadoćuczynienie.
4. Ażeby wyprosić łaskę i miłosierdzie dla siebie, dla wszystkich ludzi ucinionych i nieszczęliwych, dla wszystkich biednych grzeszników na całym wiecie i dla wszystkich dusz zmarłych pozostajšcych w czyćcu. (Odpust 300 dni)
O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego Ołtarza z sercem otwartym, pragnšcym spotkania z Tobš i proszę Cię, pozwól mi dowiadczyć wszystkich tych łask, które przygotowałe mi w tej Ofierze Mszy więtej. Oto przygotowuję się na spotkanie z Tobš, Który z Miłoci do mnie ofiarowałe się na Golgocie i teraz ponawiasz tę samš Ofiarę, aby obdarować wszystkich ludzi niepojętymi łaskami. Oto przychodzisz do nas w tym więtym Czasie Twojej Eucharystycznej Ofiary, aby mogło się dokonać to, co dla oczu niewidzialne a jednak Rzeczywicie Obecne. Dziękuję Ci, Jezu Chryste za to, że Rodzisz się na Ołtarzu, aby przyjć do Mojego Serca. Oto Twoje Życie uobecnia się podczas każdej Mszy więtej, dokonuje się Ofiara Twojego Życia, jak wielka to łaska niepojęta dla mojego umysłu, ale ja wierzę, że Ty Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mnie, aby nakarmić mnie Swoim Ciałem i obdarować pełniš Swoich łask.
Mój Najukochańszy Zbawicielu, racz wysłuchać mojego wołania i spraw, aby moje serce nieustannie napełniało się tymi łaskami, którymi pragniesz obdarować podczas każdej Mszy więtej, abym mógł dowiadczyć Twojej wielkiej Miłoci jak również tego wszystkiego, co jest Twoim wielkim Darem, aby przemienić mnie w Siebie na Życie Wieczne. Amen.
Duchu więty, przyjd i napełnij mnie swojš Mocš, swoim wiatłem, przeniknij mojš istotę, abym dzięki Twojej łasce, mógł całym sercem zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, Który przychodzi podczas tej Mszy więtej, ofiarujšc Siebie Ojcu Przedwiecznemu za grzechy całej ludzkoci. Oto proszę Ciebie Duchu więty, uczyń mnie swoim narzędziem i spraw, aby moja osoba dowiadczyła wszystkich tych łask płynšcych z tej Ofiary Mszy więtej, w której będę uczestniczył. Dziękuję Ci Duchu więty, że przenikasz mnie Swojš Obecnociš, otwierajšc moje serce na ogrom łask, których pragniesz udzielić, wprowadzajšc mnie w bliskš relację z Jezusem, ponawiajšcym Swojš Ofiarę na tym Ołtarzu, jak i na Ołtarzach całego wiata.
Duchu więty polecam Ci, tych wszystkich, którzy sš w tej wištyni, aby dostšpili łaski poznania Boga, Który objawia się w Swoim Synu Jezusie Chrystusie przychodzšcym do nas w Ofierze Mszy więtej. Uwielbiam Cię Duchu więty i proszę o Twoje nieustanne prowadzenie, aż do zjednoczenia się w Wiecznej Chwale. Amen
Oto za chwile rozpocznie się Msza więta, w Której spotkam się z Jezusem Chrystusem, dlatego muszę sobie uwiadomić jak dobry jest Bóg, przychodzšcy do nas, aby nakarmić nas Swoim Ciałem, zlewajšc ogrom łask na wszystkich tych, którzy sercem zapragnš spotkania z Bogiem.
O Jezu Chryste, oto pragnę Twojej bliskoci, Twojego wiatła, Twojej wielkiej Miłoci  przyjd Panie Jezu,
O Jezu Chryste, przyjd do mojego serca i prowad mnie na każdy dzień mojego życia  przyjd Panie Jezu,
O Jezu Chryste, uwięć mnie Swojš Obecnociš i spraw, abym nieustannie wielbił Twoje więte Imię  przyjd Panie Jezu.
O Maryjo Matko Eucharystii, wypro mi łaskę głębokiego przeżycia tej Mszy więtej i spraw Swoim wstawiennictwem u Boga uproszenie tej szczególnej łaski mistycznego zjednoczenia się z Twoim Synem poprzez Dar Komunii więtej. O Matko Wcielonego Słowa, racz wysłuchać mojego wołania i spraw przemianę każdego ludzkiego serca, aby mogło się radować ze spotkania z Jezusem Chrystusem, Który przychodzi w Ofierze Mszy więtej jako Ten Baranek, aby zgładzić nasze grzechy i nakarmić nas Swoim Ciałem i napoić Swojš Przenajdroższš Krwiš na Życie Wieczne. Amen.
Wszechmogšcy, wieczny Boże, oto zbliżam się do najwiętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do ródła miłosierdzia, jak lepy do wiatła wiecznej jasnoci, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cię, aby dzięki swej nieskończonej hojnoci uleczył mojš słaboć, obmył moje grzechy, rozwietlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagoć, abym mógł przyjšć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z takš czciš i pokorš, skruchš i pobożnociš, z takš czystociš i wiarš, z takim zamiarem i uwagš, jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjšł nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całš moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjšć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wzišł z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjšć pod postaciš Chleba. Amen.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Ojcze, składamy Ci tę Ofiarę, poprzez którš pojednałe wiat ze sobš i wprowadziłe pokój pomiędzy Niebem i Ziemiš, a w której złożyłe swoje najwiętsze Bóstwo ukryte w naszym człowieczeństwie, poprzez nieskończonš i dosko-nałš Ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i poprzez ręce Twojego wybranego syna, którego uczyniłe kapłanem, przepraszamy Cię za grzech niedowiarstwa i pychy, jakim kalana jest Twoja Ofiara.
Niech przenajwiętsza Krew Jezusa przesłoni Ci niewdzięcznoć ludzkich serc, a Jego niewinne Ciało będzie zapłatš za nasze grzechy.
Przyjmij, Ojcze, i nasze ofiary, które łšczymy z Jedynš miłš Ci Ofiarš, na zadoćuczynienie za odrzucenie Twojej najwiętszej Ofiary, składanej na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach wiata przez wszystkie czasy, od chwili kiedy została złożona przez Twojego Syna, po wszystkie czasy, kiedy będzie sprawowana na Ziemi.
Niech nasze serca będš hojne, aby wytrysnęły ofiarnš miłociš, która wynagrodzi Ci tę zniewagę i ukoi Twój sprawiedliwy gniew.
Amen.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin