Jezus o duszy nieśmiertelnej (X.1985).pdf

(75 KB) Pobierz
[Szczecin,] X.1985
Zapisz: Dzieci Moje, każdy z was otrzymał od Boga wielki skarb,
który nie niszczeje, trwa wiecznie – duszę nieśmiertelną. Gdybyście
mogli ją oglądać, jaka piękna ona jest! Ma postać wspaniałego,
Niecodziennego kwiatu i jak kwiat delikatny wymaga pielęgnacji. A
pielęgnacją tą jest modlitwa ustna i rozmyślanie. Gdy dusza jest za-
niedbana przez swoje ciało, staje się zwiędłym i chorym kwiatem,
boleje nad sobą i nad ciałem, a w końcu przyczaja się i w półśnie
powstaje u niej nieznane dotąd uczucie nienawiści do ciała i zaczyna
odczuwać także ciało w tym okresie niepokój. lęk. Zniechęcenie, a
nawet występuje obłęd. Zawsze musi być wielka zgoda między duszą
a ciałem. Dusza kocha prawość, czystość, gardzi zmysłowymi pod-
nietami, rozmiłowana jest w sprawiedliwości, a ponad wszystkie do-
bre przymioty: jak skromność, delikatność, poszanowanie, kocha
Boga Stworzyciela i jest rozmiłowana w Jego
świętej
miłości i zawsze
pragnie
światła
Bożego. Jest czujna, prosta, mądra i dobrze czyniąca.
Ale jeśli człowiek wybiera drogę grzechu, dusza początkowo walczy
przeciwko złym skłonnościom, robi wszystko, by powstrzymać ciało
od złej drogi, i wówczas zauważamy,
że
sumienie się odzywa, mówi,
czyni wyrzuty. Walka może przeciągać się długo i gdy brak modlitwy,
dusza słabnie, zaczyna chorować, otacza ją ciemność, staje się bez-
wolna, senna jak w letargu. Następuje rozdźwięk między duszą a
ciałem i on jest widoczny zewnętrznie i wewnętrznie. Czyny stają się
obrzydliwe, następuje ogólny upadek moralny, zewnętrzna szpetota,
zaniedbanie, brak hamulców w złym postępowaniu, brak trzeźwości,
światła
Bożego, które kieruje człowiekiem. Cały człowiek w tym sta-
nie przedstawia sobą ruinę, rozgardiasz zewnętrzny i wewnętrzny.
Przykładem takim może być alkoholik, narkoman, szerzyciel porno-
grafii, uprawiający homoseksualizm, złodziejstwo, zbrodnie, wszelki
grzech nałogowy. Wszyscy, co tym grzechom podlegają, mają na
sobie, na swych twarzach piętno, które ich cechuje i to jest ten
rozdźwięk między duszą a ciałem. Przyczyną tego rozdźwięku jest
grzech. Każdy, kto przychodzi na
świat
ma duszę jasną, czystą, nie-
śmiertelną.
Jest to wielki dar
łaski
Bożej, skarb dany przez Boga każ-
demu człowiekowi. Ma też człowiek wolną wolę, daną przez Stwórcę
i jeśli wybierze drogę wiodącą do Boga, dusza jego staje się
świe-
tlana, radosna, emanuje dobrem na ciało i wówczas wzrasta ono w
mądrości. jest także napełniona pogodnym,
świetlanym
Bożym du-
chem, przewodniczy jej roztropność, czyny jej są dobre i sprawie-
dliwe. Gdyby można było zrobić
światłoczułe
zdjęcie i uchwycić tę
jasną aureolę, jaka obejmuje istotę ludzką, gdy jest w
łasce
uświę-
cającej i jest równe współdziałanie duszy i ciała – to można by było
ujrzeć oczami ciała pełnię szczęścia w postaci
światła
Bożego,
przenikającego duszę i ciało człowieka.
Dzieci Moje, człowiek zły i gniewliwy, który znajduje się w okresie
rozdźwięku z duszą, wydaje z ciała swego promienie ciemnej barwy.
To cechuje jego bunt przeciw własnej duszy i przeciw miłości bliź-
niego. I jeśli się on w porę nie nawróci do dobrej drogi, dusza jego
będzie zgwałcona i wdeptana przez zło i ciemne moce, a działania
takiego człowieka będą wielką deprawacją dla otoczenia.
Dzieci Moje, wszyscy szanujcie ten wielki skarb, który otrzyma-
Iiście od Boga, cząstkę
światła
Bożego, która w was mieszka.
Żyjcie
z nią w zgodzie, bo ona pragnie waszego dobra, a
żyć
z duszą w
zgodzie, to iść drogą prawdy Bożej, drogą przykazań Bożych. Pragnę,
by dusza wasza jak kwiat niebiańskiej piękności wzrastała w was,
uszlachetniała i podnosiła do godnej pracy mdłe ciało, które jest za-
wsze pod działaniem grzechu pierworodnego. Pozwólcie, by dusza
czystym, Bożym
światłem
przenikała was dogłębnie, a pod działa-
niem tego
światła
staniecie się wykonawcami Bożego
świętego
pla-
nu, staniecie się dziećmi Bożymi, bo dla dusz waszych jest przygo-
towane Niebo w Królestwie Bożym. Amen.
Źródło:
Centuria,
Orędzia Zbawienia,
tom II, s. 146-148.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin